Privacyverklaring Moonchildren.

Moonchildren respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. In het bijzonder de geautomatiseerde verwerking van de gegevens van haar bezoekers, zowel on- als offline. Daarom hebben we een transparant beleid geschreven en gedeeld, wat ook inzichtelijk is voor ons publiek. Op deze manier zijn onze bezoekers indien gewenst in staat zelf hun rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.   

Wil je meer aanvullende informatie inzien over de algemene bescherming van persoonsgegevens online? Dan kan je natuurlijk ook terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens. Deze kan je vinden op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Wij gebruiken geen cookies en verzamelen geen data totdat u daar expliciet toestemming voor geeft. De huidige versie van onze privacyverklaring is van toepassing tot deze vervangen wordt. Bijvoorbeeld in het geval van het toevoegen van nieuwe functionaliteiten. Wij proberen deze altijd direct te verwerken. In enkele gevallen kan dit enkele dagen duren.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

1. Website waar deze privacyverklaring op van toepassing is: https://www.moonchildren.nl

2. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “De beheerder”): Moonchildren.

Artikel 2.1 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor reproductie, vermenigvuldiging, distributie t.b.v. commerciele, publicataire of politieke doeleinden. Zowel de tekst als afbeeldingen mogen hiervoor niet gebruikt worden zonder de expliciete toestemming van Moonchildren. Wilt u beeld- of tekstmateriaal gebruiken, dan wel in de vorm van een samenwerking? Neem dan eerst contact op. We overleggen dan samen, Moonchildren zal besluiten of zij haar content voor uw doeleinde wil delen en hier evt. toestemming voor geven. 

Artikel 2.2 – Delen van blogs (uitzondering)
Een uitzondering op artikel 2.1 en 3. is het delen van onze blogs. Deze mogen ten alle tijden gedeeld worden, mits u voldoet aan de volgende voorwaarden:
• De content blijft onaangepast;
• Er wordt duidelijk gecommuniceerd dat deze content van Moonchildren is; 
• Bij het plaatsen op social media, eigen website, printen, chats of welke vorm van delen ook, wordt de URL-link (websitelink) naar het originele artikel van de Moonchildrenwebsite inbegrepen.

Artikel 3 – Content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, animaties, beeld-/audio-/videomateriaal, technische functies/applicaties die gebruikt worden op deze website en in algemene zin alle onderdelen die op deze website gebruikt zijn, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van technische applicaties, is strafbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moonchildren. Wanneer Moonchildren niet direct reageert op uw eventuele verzoek om deze content te gebruiken geldt dit niet als stilzwijgende toestemming en/of het afzien van rechtsvervolging. 

M.u.v. het delen van Blogs op de wijze zoals beschreven bij Artikel 2.2.

Artikel 4 – Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

• De toegang aan een bepaalde categorie gebruikers – of individu, schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele website of een onderdeel ervan.

• Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of die mogelijk in strijd is met (inter)nationale wetgeving.

• Informatie verwijderen die in strijd is met de internet-etiquette (zoals grof/provocerend taalgebruik en radicale uitingen).

• De website of een onderdeel ervan kan tijdelijk niet beschikbaar / niet toegankelijk zijn t.b.v. het uitvoeren van updates, onderhoud, toevoegen van nieuwe content of verhelpen van technische complicaties.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen enkel geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden, onderbrekingen of functioneren van de website, waardoor de toegang van een onderdeel, specifieke functionaliteiten of de website in zijn geheeld (tijdelijk) niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. U dient als bezoeker zelf geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en (persoons)gegevens te beschermen tegen o.a. virus- en malware-aanvallen op het internet en uw systeem. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

• Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet.

• Vanwege het schenden van de voorwaarden van onze privacyverklaring.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens 
Uw gegevens worden verzameld door: technische applicaties t.b.v. het bestel- en betaalproces en de correspondentie die hiermee gemoeid is – zowel tijdens als na het proces voor o.a. retouren, klachten en/of opmerkingen, voor analytische doeleinden (Google) om het gebruik van onze website te optimaliseren – en voor marketing doeleinden om voor u zichtbaar te blijven/worden nadat u onze website verlaat. Dit doen we momenteel nog niet, maar communiceren nu alvast, dat wij uw gegevens mogelijk gebruiken om zichtbaar te worden via advertenties op social media / Google, mailsoftware van een derde partij (enkel indien u deze achterlaat in de pop-up of een van de inschrijfformulieren). 

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als indentificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische of sociale identiteit. De persoonsgegevens die op de website verzameld worden worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerde voor het onderhouden van de relatie met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen – en voor de doeleinden zoals in dit privacybeleid omschreven.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op de grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder het recht op inzage van en rectificatie of wisseling van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met ons via: heksennieuws@moonchildren.nl

Ieder verzoek daartoe dient ingediend te worden met daarbij inbegrepen: een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop uw handtekening staat, met daaronder vermeld het adres en telefoonnummer waarop er met u contact kan worden opgenomen. Wij streven ernaar uiterlijk binnen 1 maand naar het door u ingediende verzoek contact met u op te nemen. Afhankelijk van de complexiteit van het door u ingediende verzoek en het aantal lopende verzoeken kan deze termijn met twee maanden verlengd worden. Wij streven ernaar uw verzoek z.s.m. af te handelen.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens 
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegegevens nodig hebben die de beheerder verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van vragen van de gegevens. 

Artikel 9 – Gegevens voor commerciële aanbiedingen 
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van Moonchildren. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende mailadres: heksennieuws@moonchildren.nl

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en). De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bezwaartermijn gegevens 
De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaarde voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Toelichting cookies 
1. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt bij het bezoek aan een website, ook bij moonchildren.nl. Deze worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als (eerdere) bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen en bestellen makkelijker te maken. Heeft u bijvoorbeeld als spullen in uw winkelmandje, maar verbreekt u verbinding of wilt u later verder gaan met shoppen? Dan zorgt een cookie ervoor dat uw bestelling bewaard tot de wettelijke termijn hiervoor, na deze termijn worden uw gegevens automatisch gewist. 

2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

• Functionele cookies: zoals sessie- en logincookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

• Geanonimiseerde Analytische cookies: hiermee krijgen we een inzage m.b.t. uw gebruik van de website. Deze informatie wordt standaard verzameld bij uw website bezoeken aan alle website door Google. Wij raadplegen deze informatie m.b.t. onze website vervolgens via Google Analytics en Google Search Console. Op basis van deze informatie zien we het aantal bezoekers, kunnen we vaststellen wat onze populaire producten, pagina’s, zoekwoorden en (blog)onderwerpen zijn. Hierdoor kunnen we de communicatie en informatie beter afstemmen op de behoeften van onze bezoekers. Wij kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaastvindt.

3, Specifieke cookies:

• Voor inschrijvingen van de nieuwsbrief gebruiken we een derde partij. Wilt u deze gegevens wissen? Dan is dat altijd mogelijk via een link. Deze vindt u onderaan in iedere nieuwsbrief die u ontvangt. Uw gegevens worden vervolgens automatisch gewist. 
• Account. Heeft u een account aangemaakt op Moonchildren.nl? Dan kunt u deze gegevens altijd wissen door uw account op te heffen. Uw gegevens worden dan binnen de wettelijke termijn automatisch verwijderd. 

 4. Wanner u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

5. Voor meer informatie over het gebruik, beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, kunt u via de volgende link meer informatie vinden: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op alle bovengenoemde voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de beheerde is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behouden wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact

Voor vragen en opmerkingen en/of productinformatie – en informatie over de website of onze dienstverlening kan u altijd contact opnemen met: heksennieuws@moonchildren.nl